slide_father_boy

Over ons

We zetten ons in voor een liefdevollere samenleving waarin mensen oprecht naar elkaar omzien, elkaar respecteren en helpen. Aangezien jongeren de toekomst zijn van onze samenleving, investeren we graag in hen (en hun ouders) door een voorbeeld voor hen te zijn in het geven van positieve aandacht/liefde. Als de liefde centraal staat in onze omgang met elkaar, dan is iedereen gelijkwaardig en mag iedereen zichzelf zijn, met hun eigen kleur of vorm. Dat komt ook terug in ons logo: verbinding zoeken door elkaar de ruimte te geven. Liefde klinkt misschien wat zweverig, maar soms is het gewoon een glimlach naar iemand, een luisterend oor bieden of zorgen dat iemand zich gezien en gerespecteerd voelt.

Het ontstaan

“Mijn naam is Clara Tjin-A-Kwie, oprichtster van Stichting KAS-Vital. Ruim 20 jaar heb ik in de reguliere hulpverlening gewerkt, voornamelijk met kwetsbare gezinnen en kinderen. Ik heb gezien dat er veel onnodige conflicten en disfunctioneren in relaties/gezinnen bestaan. Ze zijn ontstaan door miscommunicatie, een andere belevingswereld, irreële verwachtingen, gebrek aan (zelf)vertrouwen en -waardering, te weinig achtergrondkennis van elkaar (culturele verschillen), enz. Hierdoor groeit er een kloof in relaties die maar moeilijk weer overbrugd kan worden. Men gaat uit elkaar of leeft verder met elkaar als tegenstander en raakt hierdoor vaak in een isolement. Mede hierdoor raakt men ook op andere gebieden in disbalans.

Door liefdevol te leren zijn voor jezelf en je naaste omgeving ga je anders naar situaties (leren) kijken en denken. Hierdoor verandert ook je beleving, houding en aanpak van conflicten. Dit zal meestal grote vooruitgang boeken dat leidt naar levensvoldoening, gelukkige relaties en gezond functionerende mensen/gezinnen.

Door in balans te komen op het relationele vlak, ontstaat er ruimte en kracht om andere gebieden (lichamelijk-, sociaal/emotioneel-, financieel- en geestelijk vlak) aan te pakken. Het gaat om een herstelproces waarbij ondersteuning door anderen van essentieel belang is.

Deze levensinzicht heeft mij veel goeds gebracht en heeft mij gestimuleerd om het met zoveel mogelijk mensen te delen, voornamelijk met jongeren en gezinnen die hiervoor openstaan. Zodoende heb ik KAS-Vital, een beweging van liefde en naar elkaar omzien, op gang gebracht.”

Onze missie en visie

KAS-Vital  is opgericht om mensen vanuit Liefde  te ondersteunen; we richten ons voornamelijk op jongeren en hun ouders (gezinnen), die niet (meer) bereikt worden door de reguliere hulpverlening. Met onze ondersteuning dragen we bij aan het lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal welzijn van de doelgroep.

We bieden ondersteuning aan door middel van themabijeenkomsten, projecten, activiteiten en workshops. We willen ook dienen als klankbord (luisterend oor) en geven, daar waar nodig,  ook praktische hulp. Hulpvragers die andere hulp nodig hebben, verwijzen wij door naar samenwerkende instanties voor zover deze rechtstreeks of indirect ten goede komen aan de doelgroep.

We zijn een christelijke stichting en werken vanuit de christelijke waarde onvoorwaardelijke naastenliefde. Wij zijn er niet op uit om iemand te overtuigen van onze waarden; we zijn er voor alle mensen die hier voor openstaan en we respecteren ieders mening en overtuiging. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer deze liefde centraal staat, er een veilige plek ontstaat die essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen/jongeren. Het is tegelijkertijd ook een goede voedingsbron voor een gezonde opvoeding waar kinderen op mogen groeien en bloeien tot de persoon die ze bestemd zijn om te worden.

Onze werkwijze

We werken vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Dat is te merken aan de manier hoe wij met mensen omgaan. Dat uiten we vooral via onze 7 kernwaarden:

* Respectvolle omgang
* Positieve aandacht
* Oprechte betrokkenheid
* Wederzijds vertrouwen
* Openheid
* Gelijkwaardigheid
* Gastvrijheid

We werken op basis van vraaggerichte ondersteuning.

Dit betekent dat we in samenwerking met de hulpvrager(s) in kaart brengen wat de noden zijn, om de ondersteuning zo goed mogelijk te laten aansluiten op de hulpvraag.

We werken mensgericht.

Dit betekent dat de persoon staat centraal, niet het probleem. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de persoonlijke en gelijkwaardige benadering in de omgang.

We werken laagdrempelig en toegankelijk.

Dit houdt in dat we mogelijke drempels op organisatorisch-, cultureel-, sociaal-, emotioneel-, psychologisch- of financieel vlak (h)erkennen en deze zo nodig proberen weg te werken.

We werken aan de hand van een integrale aanpak.

Al te vaak hebben mensen/gezinnen noden op meerdere levensgebieden, daarom bieden we de ondersteuning die daarop gericht is. Indien nodig schakelen we in overleg ook andere organisaties in of regelen we een verwijzing of warme overdracht.

We werken preventief.

Onder het motto van “voorkomen is beter dan genezen” willen we gezinnen en personen informeren en adviseren over diverse thema’s die voor hen belangrijk zijn.

We werken themagericht.

Belangrijke thema’s zijn:

*Opvoeding

*Geweldloze communicatie

*Weerbaarheid

*(Cyber)pesten

*Seksualiteit

*Gezonde leefstijl

*Gezond afvallen/Gezond gewicht

*Mezelf ontdekken (Wie ben ik, wat weet ik en wat kan ik?)

*Financiën op orde

*Geestelijke vrijheid.

We bieden, met dank aan onze donateurs, onze diensten en activiteiten kosteloos aan of voor een kleine bijdrage.

Ons team

Het team van KAS-Vital bestaat uit enthousiaste en betrokken vrijwilligers (ervaringsdeskundigen en professionals) die vanuit hun eigen (levens)ervaringen zich willen inzetten voor gezinnen en mensen die ondersteuning nodig hebben.

We werken graag met platte- en korte lijnen, wat inhoudt dat we als team met elkaar werken op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaar, gebruikmakend van elkaars expertise om onze doelgroep zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Onze vrijwilligers worden hiervoor getraind en/of hebben ruime (werk)ervaring in het ondersteunen van jongeren/gezinnen.

Onze vrijwilligers en trainers krijgen sturing door twee coördinatoren en worden zonodig ondersteund door een relatie- en gezinstherapeut/psycholoog.

We werken daarnaast met vaste contactpersonen die werkzaam zijn bij verschillende relevante instanties en die kunnen zorgen voor een warme overdracht. Dit is belangrijk om de kwaliteit van de dienstverlening en zorgvuldigheid te kunnen waarborgen.

Onze sponsoren

Om ons mooie werk mogelijk te maken zijn wij grotendeels afhankelijk van subsidies, fondsen en giften.

We zijn daarvoor de volgende fondsen en organisaties zeer dankbaar voor hun bijdrage.

 

 

 

ANBI

KAS-Vital heeft een ANBI-status; dat betekent

dat uw gift/donatie

aftrekbaar is van de belasting.

Naam: Stichting KAS-Vital

KvK-nummer: 65021339

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire zetel: Groningen

Bezoekadres:

Claremaheerd 47, 9736 LC, Groningen

Telefoonnummer: 06 – 40841198

E-mailadres: info@kasvital.nl

Datum akte van oprichting:

06.01.2016

Doelstelling en werkzaamheden van Stichting KAS-Vital

(zoals vermeld in onze statuut): Stichting KAS-Vital is opgericht op

Christelijke grondslag en heeft ten doel:

a.        vanuit de Christelijke visie diensten aan te bieden aan of ten

           behoeve van kwetsbare gezinnenen personen.

b.        haar diensten te richten op de begeleiding en ­­­­ondersteuning

            van deze doelgroep waar liefde en persoonlijke betrokkenheid

            en welzijn centraal staan en essentiële uitgangspunten zijn.

c.        het werven, toerusten, trainen en ondersteunen van vrijwilligers

           teneinde ze in staat te stellen activiteiten in gang te zetten en

           uit te voeren die zal leiden tot lichamelijke, geestelijke, emotionele

           en sociale welzijn van de doelgroep. In deze context bedoelen we

           met “kwetsbaar” gezinnen en personen die een steuntje in de rug

           kunnen gebruiken. Het gaat meestal om gezinnen en personen

           met kwesties als:

        lage startkwalificatie/ opleidingsniveau,

        lage inkomsten,

        alleenstaand ouderschap,

        tienermoederschap,

        ongunstig opvoedingsgedrag,

        huiselijk geweld,

        langdurige emotionele problemen,

        verslavingsproblematiek, enz.

maar die vaak niet in staat zijn om zelf adequate hulp te organiseren.

Met onze ondersteuning trachten we deze gezinnen/personen te

helpen om op eigen kracht tot antwoorden of oplossing te komen.

De persoon in kwestie blijft wel zelfverantwoordelijk voor de keuzes

die hij/zij maakt. Stichting KAS-Vital wil kosteloos ondersteuning

bieden door middel van allerlei activiteiten en bijeenkomsten en door

het bieden van praktische hulp. Hulpvragers die andere hulp nodig

hebben, verwijzen wij door naar samenwerkende instanties voor zover

deze rechtstreeks of indirect ten goede komen aan de doelgroep.

Aangezien de doelgroep vaak niet over financiële middelen beschikt

om deze ondersteuning te bekostigen, trachten we dit te doen door

grotendeels te werken met vrijwilligers en door het werven

van fondsen, subsidies en andere (wettige) middelen die het doel van

St. KAS-Vital kunnen bevorderen. St. KAS-Vital beoogt niet het maken

van winst. Wijze van werven, beheren en besteden van fondsen en

vermogen: Werven: St. KAS-Vital is afhankelijk van subsidies, fondsen,

donaties en giften van particuliere giftgevers, bedrijven, 

overheidsinstanties en kerkelijke gemeenten. Wijze van werving

gebeurd via subsidie- en fondsenaanvraag; voorts wordt via website

en sommige activiteiten van de stichting de mogelijkheid geboden

voor het bieden van financiële steun in de vorm van donaties en giften.

Beheren: Het eigen vermogen (op de bankrekening) wordt door

het bestuur/penningmeester zelf beheerd. De financiële middelen

die wij binnen krijgen, worden binnen een afzienbare termijn

ingezet voor het trainen van vrijwilligers en voor projecten, waarbij wij

beogen een reserve aan te houden als buffer (voor het geval er in

een of meerdere jaren onvoldoende giften binnen komen, wij dan toch

aan lopende financiële verplichtingen zouden kunnen voldoen.

De financiële administratie wordt jaarlijks door een onafhankelijk

administratie & Advieskantoor gecontroleerd en ingediend.

Bestuur:

Voorzitter: dhr. E.F. Jansen

Secretaris: Mevr. M. Martijn

Penningmeester: Mevr. N.S. Tearr-Marcos

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en bepaalt in

overleg met de algemene coördinator het beleid van de stichting en

heeft het toezicht op de uitvoering van besluiten. Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur en vrijwilligers krijgen alleen een 

vrijwilligers-onkostenvergoeding.

Zij ontvangen geen vakantiegeld

of

andersoortige vergoedingen.

De betaalde krachten

(2 coördinatoren bij KAS-Vital)

vallen onder

CAO Welzijn & Maatschappelijke

Dienstverlening

ANBI

Informatie over onze ANBI status is volledig te lezen als je je telefoon horizontaal houdt.